Blížia sa Dni Ukrajiny v Košiciach

Blížia sa Dni Ukrajiny v Košiciach

Projekt cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny s názvom Informácie pre občanov a spoluprácu, podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, sa blíži k svojmu vyvrcholeniu. Má za sebou viaceré aktivity, pred sebou najmä záverečné konferencie.

S miernym zjednodušením sa dá povedať, že jadrom projektu sú dve hlavné línie. Tou prvou je vytvárať partnerstvá a siete spolupráce medzi rôznymi subjektmi, od firiem cez samosprávy až po občianske organizácie oboch krajín. Najlepšou príležitosťou na to sú stretnutia v podobe konferencií, seminárov, workshopov a diskusií na témy, ktoré sú spoločným záujmom a možno si vymeniť skúsenosti a informácie a neraz aj hľadať možnosti kooperácie.

Druhou líniou je intenzívna propagácia a medializácia nielen projektu a jeho aktivít, ale aj širokého záberu spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou, osobitne cezhraničných projektov, podporených z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Zámerom je posilniť cezhraničný tok informácií, čo sa viacerými článkami a prílohami v lokálnej, regionálnej aj celoštátnej tlači dialo už v úvodných mesiacoch projektu, konferencie a ďalšie podujatia však sú výrazným impulzom pre intenzívnejší informačný tok.

Konferencie v Prešove

Úvodná etapa projektu Informácie pre občanov a spoluprácu vyvrcholila pred záverom novembra 2016 dvomi konferenciami v Prešove.

Prvá z nich s názvom Samosprávy a občianska spoločnosť ako základ demokratického rozvoja spojila predstaviteľov slovenských a ukrajinských miest ( medzi nimi viaceré, ktoré majú nadviazané partnerstvá) a občianske organizácie z oboch krajín. Hlavnými témami bola vzájomná výmena skúseností, ako samosprávy pracujú s občanmi a súčasne ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po celoštátnu i medzinárodnú a podporujú tak participáciu občanov na správe vecí verejných.

V nadväznosti na konferenciu zástupcovia samospráv diskutovali o svojej práci na prešovskej radnici a ďalší účastníci sa zapojili do ďalších dvoch interaktívnych workshopov. V jednom z nich sa slovenské a ukrajinské občianske organizácie stretli s novinármi z oboch krajín, informovali sa o situácii v spoločnosti a médiách v každej z nich a hľadali možnosti efektívneho spoločného postupu. Druhé stretnutie bolo zamerané na činnosť seniorských organizácií a medzigeneračnú spoluprácu.

Ďalšia konferencia pod názvom Význam spolupráce Slovenska a Ukrajiny bola zameraná na oblasť hospodárstva. Oksana Kytsun z veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku podčiarkla jednoznačné proeurópske smerovanie svojej krajiny a dôležitosť podpory zo strany Slovenska v tomto úsilí.

Jednotlivé panely konferencie boli venované aktivitám a kooperácii obchodných komôr a ich prínosu pre ekonomické vzťahy oboch krajín, ďalší energetike, doprave a logistike a napokon záverečný spolupráci v cestovnom ruchu. K všetkým uvedeným oblastiam konferencie sa uskutočnili odborné diskusné workshopy.

Jedným z cieľov projektu je nadväzovanie partnerstiev – a obe konferencie s takmer dvomi stovkami účastníkov zo Slovenska aj Ukrajiny k tomu výrazne prispeli.

Bohatý program

Dni Ukrajiny v Košiciach sa vyprofilovali do pozície najvýznamnejšej každoročnej aktivity, ktorá sa týka širokého spektra vzájomných vzťahov a spolupráce našich susediacich krajín. V minulom roku sa na nich realizátori projektu Informácie pre občanov a spoluprácu zúčastnili ako pozorovatelia, v tomto roku už ako aktívni partneri a spoluorganizátori viacerých podujatí. Participujú v rôznej miere na takmer celom spektre bohatého programu Dní Ukrajiny v Košiciach 2017.

Patrí im predovšetkým druhá polovica apríla, ale už záver marca priniesol prvú akciu, otvorenie výstavy Svet v ukrajinsko – slovenských farbách. Pripravilo ju Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a trvá až do polovice mája. Od stredy 19.apríla do štvrtka 27. apríla potom bude metropola východu doslova plná rôznorodými aktivitami Dní Ukrajiny v Košiciach.
Hádam každý si v nich príde na svoje. Napríklad v kultúre to bude samozrejme aj neodmysliteľný folklór, ale tiež ukrajinské súbory moderného tanca. Víkend bude patriť gastronómii a najmä tradičným špecialitám, krátko pred tým sa zasa predstaví ukrajinská móda prostredníctvom veľmi progresívnych a originálnych, aj medzinárodne uznávaných tvorcov. Zámerom je ukázať rozľahlú krajinu susedov v jej mnohotvárnosti a kontinuite dejín a súčasnosti.

Keď bude veľká pozornosť patriť športu, nie je to náhoda. Veď vlani boli Košice Európskym mestom športu 2016 a v roku 2021 budú usporiadateľom Európskeho olympijské festivalu mládeže, ktorý sa koná každé dva roky a je významnou udalosťou pre šport i mladú generáciu. Tomu bude venovaná odborná konferencia – a viacerým odvetviam športu / napríklad box, cyklistika, plávanie, basketbal/ hneď niekoľko súťaží s účastníkmi zo Slovenska a Ukrajiny.

Možnosti spolupráce

Pri všetkých týchto a ďalších príležitostiach sa stretnú zainteresovaní ľudia z oboch krajín a bude to skvelá možnosť v rámci projektu Informácie pre občanov a spoluprácu na pracovné stretnutia, diskusie a okrúhle stoly, semináre a workkshopy, ktoré rozvinú siete partnerstiev a spolupráce.

Ukrajina je náš najväčší sused s pozoruhodným hospodárskym, surovinovým aj ľudským potenciálom. Na tom nič zásadné nemenia ani súčasné problémy a vojna na východe krajiny. Platí, že priateľa poznáš najmä v zlých časoch. Alebo pragmaticky: Kto rozvíja spoluprácu dnes, bude mať v lepších časoch náskok. Konferenciu zámerne modelujeme tak, aby ukázala aj menej známe stránky Ukrajiny a možností najmä v progresívnych technológiách. To je trend, ktorý smeruje dopredu – a platí to aj pre spoluprácu Slovenska a Ukrajiny. V tomto duchu sa 25. apríla v košickom Kulturparku odohrá konferencia o hospodárskej spolupráci oboch krajín, na príprave a realizácii ktorej participujú spolu s realizátormi projektu viaceré subjekty a veľmi iniciatívne najmä Medzinárodná obchodná komora (ICC) Ukrajiny.

Pravdaže mimoriadne významne tradičný hlavný organizátor Dní Ukrajiny v Košiciach, združenie FEMAN na čele so svojim riaditeľom Eduardom Burašom, splnomocnencom Mesta Košice pre spoluprácu s Ukrajinou. V tejto kooperácii sa odohrajú aj ďalšie aktivity projektu Informácie pre občanov a spoluprácu, už 20. – 21. 4. Dni turizmu a deň pred ekonomickou konferenciou obdobné podujatie na tému spolupráce samospráv, občianskych iniciatív, médií a kultúrnych stykov. To všetko nielen potvrdzuje, že možnosti spolupráce Slovenska a Ukrajiny sú rozsiahle, ale predovšetkým sa snaží k tomu čo najviac prispieť.

Juraj Púchlo
Foto: Peter Laučík, archív

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *