Možnosti spolupráce Slovenska a Ukrajiny

Možnosti spolupráce Slovenska a Ukrajiny

Prvá etapa projektu Informácie pre občanov a spoluprácu, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu SR v rámci  cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny,  vyvrcholila pred záverom novembra dvomi konferenciami v Prešove.

Prvá z nich s názvom Samosprávy a občianska spoločnosť ako základ  demokratického rozvoja spojila predstaviteľov slovenských a ukrajinských miest ( medzi nimi viaceré, ktoré majú nadviazané partnerstvá)  a občianske organizácie z oboch krajín. Hlavnými témami bola vzájomná výmena skúseností, ako samosprávy pracujú s občanmi a súčasne ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po celoštátnu i medzinárodnú a podporujú tak participáciu občanov na správe  vecí verejných.

V nadväznosti na konferenciu zástupcovia samospráv diskutovali o svojej práci na prešovskej radnici a ďalší účastníci sa zapojili do ďalších dvoch interaktívnych workshopov. V jednom z nich sa slovenské a ukrajinské občianske organizácie stretli s novinármi z oboch krajín, informovali sa o situácii v spoločnosti a médiách v každej z nich a hľadali možnosti efektívneho spoločného postupu. Druhé stretnutie bolo zamerané na činnosť seniorských organizácií a medzigeneračnú spoluprácu.

Úloha obchodných komôr

Ďalšia konferencia pod názvom Význam spolupráce Slovenska a Ukrajiny bola zameraná na oblasť hospodárstva. Oksana Kytsun z veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku podčiarkla jednoznačné proeurópske  smerovanie svojej krajiny a dôležitosť podpory zo strany Slovenska v tomto úsilí.

Prvý panel konferencie bol venovaný aktivitám a kooperácii obchodných komôr a ich prínosu pre ekonomické vzťahy oboch krajín.  Za domácu, Prešovskú  regionálnu komoru SOPK vystúpil jej predseda  Miloslav Karaffa , ktorý podčiarkol prínos aktivít v prihraničných oblastiach susediacich krajín a potrebu vytvárať podmienky pre ich rozvoj a odstraňovanie prekážok, ktoré im stoja v ceste.

Prínosom pre vzájomné ekonomické a obchodné vzťahy sa stáva nedávno vytvorené centrum spolupráce, ktoré po podpise na najvyššej komorovej úrovni zriadila na Slovensku Medzinárodná obchodná komora /ICC/ Ukrajiny. Vedúci centra Dimitro Skačkov priblížil spôsoby, ktorými chce pomáhať podnikateľom pri zakladaní firiem a rozbiehaní aktivít – na prvom mieste je tu poradenstvo a  potrebné kontakty. Výkonný riaditeľ centra Oleg Nikolajev upozornil na niektoré problémy, brzdiace napredovanie kooperácie. Jedným z nich je napríklad to, že kým Slovensko pociťuje nedostatok pracovných síl v niektorých oblastiach a Ukrajina ich ponúka, u nás je zamestnávanie ukrajinských pracovníkov komplikovanejšie než vo viacerých iných štátoch EÚ.

Sergej Griščenko, vedúci zboru poradcov prezidenta ICC Ukrajiny, pôsobil vo viacerých významných funkciách , v ktorých hmatateľne pomáhal rozvoju vzájomnej spolupráce. Keďže je predovšetkým expertom v metalurgii, priblížil situáciu v tomto odvetví vo svete a možnosti investovania do železnorudného komplexu na Ukrajine.

Energetické a dopravné cesty

Panel o energetike, doprave a logistike sa nevyhol poukázaniu na problémy, podčiarkol však predovšetkým výhody, perspektívy a možnosti spoločného postupu. V energetike najčastejšie skloňovanou tému je preprava plynu a to naďalej zostáva nie jednoduchou prioritou, aj keď mnohé sa oproti minulosti zmenilo. Pre Ukrajinu je však dôležité tiež smerovanie k podstatne vyššej energetickej efektívnosti, v tom sú naše skúsenosti i rady veľmi cenné.

V doprave ide predovšetkým o nákladnú železničnú a jej zapojenie do strategických trás, spájajúcich Európu a Áziu. Tu výsostne kompetentní predstavitelia zo Slovenska hovorili veľmi otvorene o súčasných problémoch a najmä otáznikoch, ktoré otvára budúcnosť. Už dnes, žiaľ, väčšina nákladov obchádza naše územia a smeruje do západnej Európy severnou cestou cez Poľsko. Aké sú ďalšie perspektívy?

Čína čoraz viac hovorí o novej Hodvábnej ceste, ktorá by ju mala spojiť so Západom. Kľúčovú úlohu zohrá železnica, ktorá je výrazne rýchlejšia než námorná doprava. Je veľmi dobre, že Slovensko je aktívne a vehementne sa hlási o svoju účasť na tomto projekte, čo s potvrdilo aj na vysokej oficiálnej úrovni. Stále však nie je jasné, ako bude tento projekt vyzerať. Na prešovskej konferencii sme samozrejme odpoveď nečakali, zaznelo však jasne, čo je pre nás prospešné a čo nie. Rozhodujúce je, aké miesto na tejto trase budeme mať – a nesmieme prísť o  výhody, ktoré máme pri prekládkach tovarov. Naše firmy z oblasti prepravy a logistiky sú pripravené, rozhodovať sa však bude na podstatne vyššej strategickej úrovni.

Potenciál cestovného ruchu

S dopravou úzko súvisí cestovný ruch. Leteckou bránou z Ukrajiny k nám je Letisko Košice, ktoré zatiaľ ako jediné prevádzkuje pravidelné letecké linky, spájajúce nás s východným susedom. Jeho zástupcovia na konferencii prezentovali, kam všade sa odtiaľto možno dostať – podrobnejší materiál prinášame v našom časopise.

Cez zimu sa však vytvára ďalší letecký most, smerujúci do Popradu. Pekný spoločný projekt (rovnako prinášame jeho prezentáciu) k nám dopraví viac než tisícku Ukrajincov, ktorí si chcú užiť naše lyžiarske svahy či termálne parky.

Je potešiteľné, že napriek dramatickým udalostiam sa počet ukrajinských turistov u nás stále drží na peknom šiestom mieste spomedzi všetkých krajín. Nemožno však zostať so založenými rukami, Ukrajincov dnes nájdeme hádam vo všetkých svetových destináciách a konkurencia je veľká. Rovnako naši susedia aj na konferencii dali najavo, že radi by privítali viac hostí od nás…

K všetkým uvedeným oblastiam konferencie sa uskutočnili odborné diskusné workshopy.

Jedným z cieľov projektu je nadväzovanie partnerstiev  – a obe konferencie s takmer dvomi stovkami účastníkov zo Slovenska aj Ukrajiny k tomu výrazne prispeli. Hlavným zámerom je posilniť cezhraničný tok informácií, čo sa viacerými článkami a prílohami v lokálnej, regionálnej aj celoštátnej tlači dialo aj v úvodných mesiacoch projektu, konferencie však boli výrazným impulzom pre intenzívnejší informačný tok. Ten bude výrazne pokračovať smerom k vyvrcholeniu projektu konferenciami v Užhorode a Košiciach v roku 2017.

 

Juraj Púchlo
Foto: Peter Laučík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *