O projekte

Popis projektu

Podstatou projektu Informácie pre občanov a spoluprácu je rozvoj komunikačných tokov medzi Slovenskom a Ukrajinou s dôrazom na prihraničné regióny ako významného nástroja podpory občianskych aktivít a participácie na veciach verejných a širokého spektra slovensko-ukrajinskej spolupráce.

Potrebnosť projektu spočíva v tom, že občianske aktivity, prehlbovanie demokracie a participácie sú nemysliteľné bez sústavných informácií a bez sieťovania kľúčových aktérov tohto procesu – občanov, ich organizácií a komunít. To isté platí aj pre všetky sféry spolupráce, či už na celoštátnej alebo regionálnej a lokálnej úrovni. Vo všetkých týchto smeroch sa projekt usiluje o vytvorenie a rozvoj takých informačných nástrojov, ktoré čo najviac prispejú k dosiahnutiu stanovených cieľov a sú špecificky zamerané tak, aby efektívne pôsobili v jednotlivých oblastiach na cieľové skupiny projektu. Projekt však nezostáva iba pri samotných informačných tokoch, ale ich účinok priamo podporuje realizácia podujatí, zobrazujúcich a stimulujúcich občianske aktivity alebo slovensko-ukrajinskú spoluprácu.

Význam projektu je v unikátnosti zapojenia regionálnych médií do tohto projektu a prepojení vzdelávacích a mediálnych aktivít, a to na národnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni. Do rozvoja informačných tokov zapájame všetky najdôležitejšie komunikačné nástroje na všetkých úrovniach, teda celoštátnej, regionálnej a lokálnej. Popri elektronickej komunikácii, ktorá je schopná spojiť všetky tieto úrovne súčasne, tiež výstupy v periodickej tlači na celoštátnej, regionálnej i lokálnej úrovni a tiež relácie v lokálnych a regionálnych televíznych vysielaniach.

Nejde však len o projekt informačný a mediálny. V rámci jeho aktivít organizujeme a podnecujeme množstvo rôznych podujatí a aktivít. Sú zdrojom informácií a kontaktov, ktoré umožnia čo najkonkrétnejšie napĺňať obsah jednotlivých aktivít projektu. Ide o konferencie venované slovensko-ukrajinskej spolupráci na celoštátnej, regionálnej i lokálnej úrovni s príkladmi cezhraničnej spolupráce a viacero stretnutí, workshopov, besied a diskusií . Na týchto podujatiach sa zúčastnia predstavitelia relevantných subjektov a občianskych organizácií oboch krajín, aby sprostredkovali svoje poznatky a skúsenosti a najmä príklady dobrej praxe.

Tak sa vytvára vzájomne prepojený a komplexný súhrn aktivít, ktoré obsiahnu široký záber tém, dôležitých pre občiansku spoločnosť a jej iniciatívy v záujme rozmachu participácie na veciach verejných a v záujme skvalitňovania slovensko-ukrajinskej spolupráce. Zapojením rozsiahleho spektra aktérov a spojením informačných a mediálnych aktivít s množstvom podnetov pre praktickú činnosť v rôznych oblastiach projekt slúži dosiahnutiu cieľov projektu a jeho dlhodobej udržateľnosti.


Komplex aktivít

Nejde však len o projekt informačný a mediálny. V rámci jeho aktivít organizujeme a podnecujeme množstvo rôznych podujatí a aktivít. Sú zdrojom informácií a kontaktov, ktoré umožnia čo najkonkrétnejšie napĺňať obsah jednotlivých aktivít projektu. Ide o konferencie venované slovensko-ukrajinskej spolupráci na celoštátnej, regionálnej i lokálnej úrovni s príkladmi cezhraničnej spolupráce a viacero stretnutí, workshopov, besied a diskusií . Na týchto podujatiach sa zúčastnia predstavitelia relevantných subjektov a občianskych organizácií oboch krajín, aby sprostredkovali svoje poznatky a skúsenosti a najmä príklady dobrej praxe.

Tak sa vytvára vzájomne prepojený a komplexný súhrn aktivít, ktoré obsiahnu široký záber tém, dôležitých pre občiansku spoločnosť a jej iniciatívy v záujme rozmachu participácie na veciach verejných a v záujme skvalitňovania slovensko-ukrajinskej spolupráce. Zapojením rozsiahleho spektra aktérov a spojením informačných a mediálnych aktivít s množstvom podnetov pre praktickú činnosť v rôznych oblastiach projekt slúži dosiahnutiu cieľov projektu a jeho dlhodobej udržateľnosti.


Občianska spoločnosť a samosprávy

Projekt a jeho jednotlivé aktivity organicky nadväzujú na skúsenosti a výsledky pilotného projektu príloh na podporu slovensko-ukrajinskej spolupráce v roku 2010. Okrem toho je projekt reakciou na úlohy regionálnej tlače na Slovensku i Ukrajine pri rozvoji občianskej spoločnosti a regionálnom rozvoji vo všeobecnosti. Preto v projekte tesne spolupracujeme s Asociáciou vydavateľov regionálnej tlače a s viacerými regionálnymi a lokálnymi titulmi na východnom Slovensku.

Dôležitou cieľovou skupinou sú mimovládne organizácie. Na Slovensku, vrátane regiónov v blízkosti hraníc s Ukrajinou, už občianska spoločnosť a MVO urobili významné pokroky. No šírkou svojho záberu, členskou základňou, vplyvom a kapacitami ešte nedosahujú úroveň vyspelých krajín. Projekt má za cieľ posilniť predovšetkým ich možnosti a kapacity v oblasti informácií a komunikácie a posilniť potenciál ich sieťovania. Práve to, že občianska spoločnosť je na Slovensku, možno povedať, na polceste, jej dáva veľmi dobré možnosti sprostredkovať svoje skúsenosti z tejto vývojovej etapy občianskym organizáciám na Ukrajine, kde sú zatiaľ vo všeobecnosti menej rozvinuté. Sem počítame aj samosprávy, ktoré okrem vlastných kooperačných aktivít vytvárajú aj infraštruktúru pre spoluprácu v ekonomickej, kultúrnej, vzdelávacej oblasti i pre spoluprácu jednotlivých skupín obyvateľstva (mládež, seniori, športovci, školy…)


Hlavní realizátori

Kľúčovým realizátorom a žiadateľom projektu je spoločnosť Clinicum z Kežmarku, ktorá má dlhodobé skúsenosti na poli regionálnej a lokálnej tlače. To sa odráža v tesnej spolupráci s Asociáciou vydavateľov regionálnej tlače na Slovensku /AVRT/ a zapojení niekoľkých regionálnych a lokálnych novín do projektu, ktoré pripravujú sériou príloh o cezhraničnej spolupráci Slovenska a Ukrajiny. Koordinátorom projektu je Michal Beňadik, ktorý je predsedom AVRT.

Partnerom, zodpovedným predovšetkým za publicitu v celoštátnej tlači a realizáciu konferenčných aktivít, je bratislavská vydavateľská a komunikačná spoločnosť Nautilus DJ.

Má praktické skúsenosti s vydávaním celoštátnych titulov a organizovaním konferencií, vrátane významných medzinárodných podujatí. Manažérom publicity je Miloš Nemeček, dlhoročný novinár a vydavateľ, čestný predseda Asociácie vydavateľov tlače.


Press klub Užhorod

Významným partnerom projektu je Press klub v Užhorode. Press klub Užhorod je organizátorom novinárskych a mediálnych aktivít v Zakarpatskej oblasti a rovnako aj konferencií, seminárov a ďalších podujatí podporujúcich občianske aktivity, demokraciu a slobodu informácií a prejavu. Má veľmi dobré kontakty so zakarpatskými médiami, mimovládnymi organizáciami i podnikateľskými subjektami. Tieto technické a odborné predpoklady využije ako kľúčový partner pri organizovaní aktivít projektu v rámci Zakarpatského regiónu – či už občianskych alebo mediálnych.

Partnerstvo s Press klubom má zásadný význam pre aktivity v Zakarpatskej oblasti – zlepší sa ním cezhraničný tok informácií, výmena skúseností medzi slovenskými a ukrajinskými mediálnymi odborníkmi, novinármi a občianskymi aktivistami, podporia sa existujúce a vytvoria nové partnerstvá. Partner je rozhodujúci pre organizovanie vzdelávacích podujatí v Užhorode, a to zainteresovaných v cezhraničnej spolupráci i podporujúcich rozvoj občianskej spoločnosti na Ukrajine. To prinesie množstvo cenných informácií i pre aktivity projektu na Slovensku a ich rozširovanie.

Press klub má širokú pôsobnosť medzi novinármi, vydavateľmi a mimovládnymi organizáciami v Zakarpatskej Ukrajine. Pôsobenie v rámci projektu bude mať dopad aj na ďalších aktérov cezhraničnej spolupráce. Toto partnerstvo zároveň umožní aktivity nielen v tomto projekte, ale vytvorí predpoklady pre podstatné rozšírenie aktivít v cezhraničnej spolupráci, pre spoluprácu médií a vydavateľských organizácií regionálnej tlače Slovenska, Ukrajiny a Nórska a pre spoločnú prípravu širšie koncipovaných projektov v budúcnosti.